مدیریت هوشمند پارکینگ با کمک متصدی پارکینگ

در این نوع از مدیریت هوشمند پارکینگ ، کنترل ورودی و خروجی خودرو ها صورت کاملا اپراتوری انجام خواهد شد ، بدین معنی که برای ثبت تردد در ورودی و همچنین دریافت مبلغ در خروجی متصدی پارکینگ عملیات را انجام می دهد و تایید می نماید.

سناریو عملکرد سامانه به ترتیب زیر است :

ورودی :

 1. ورود خودرو به گیت ورودی پارکینگ
 2. ثبت پلاک خودرو در ورودی توسط دوربین پلاک خوان
 3. ثبت کارت پارکینگ توسط متصدی پارکینگ
 4. تحویل کارت پارکینگ به راننده
 5. ثبت ورود خودرو به پارکینگ

خروجی :

 1. ورود خودرو به گیت خروجی پارکینگ
 2. تحویل کارت پارکینگ به متصدی پارکینگ
 3. محاسبه زمان اقامت و مبلغ پارکینگ توسط نرم افزار مدیریت هوشمند پارکینگ
 4. دریافت وجه و یا کارت بانکی توسط متصدی
 5. ثبت پلاک خودرو در زمان خروج
 6. ثبت خروج خودرو
مدیریت هوشمند پارکینگ به صورت اپراتوری

مدیریت هوشمند پارکینگ به صورت نیمه اتوماتیک

مدیریت نیمه خودکار پارکینگ به این صورت است که عملیات ثبت و کنترل تردد خودرو در ورودی پارکینگ ، به صورت خودکار و توسط دستگاه خودکار صدور کارت و یا قبض پارکینگ انجام می شود و عملیات ثبت ، محاسبه و کنترل تردد خودرو در خروجی پارکینگ با کمک متصدی پارکینگ و به صورت نرم افزاری انجام خواهد شد .

سناریو عملکرد سامانه در این مدل به صورت زیر می باشد :

ورودی :

 1. ورود خودرو به گیت ورودی پارکینگ
 2. فشار دادن شضتی دستگاه خودکار صدور کارت و دریافت کارت پارکینگ
 3. ثبت پلاک و تصویر خودرو و کارت در بانک اطلاعاتی سامانه
 4. ثبت ورود خودرو به پارکینگ
 5. بازگشایی راهبند

 

خروجی :

 1. ورود خودرو به گیت خروجی پارکینگ
 2. تحویل کارت پارکینگ به متصدی پارکینگ
 3. محاسبه زمان اقامت و مبلغ پارکینگ توسط نرم افزار مدیریت هوشمند پارکینگ
 4. دریافت وجه و یا کارت بانکی توسط متصدی
 5. ثبت پلاک خودرو در زمان خروج
 6. ثبت خروج خودرو
مدیریت هوشمند پارکینگ به صورت نیمه خودکار

مدیریت هوشمند پارکینگ به صورت تمام خودکار

مدیریت هوشمند پارکینگ به صورت تمام خودکار کامل ترین نوع از سامانه های مدیریت پارکینگ می باشد . در این نوع از سامانه ثبت تردد در ورودی و خروجی و به صورت کاملا مکانیزه و توسط دستگاه های صدور خودکار کارت یا قبض و دستگاه دریافت خودکار کارت یا قبض انجام خواهد شد .

در این سامانه در گیت خروجی ، عملیات پرداخت هم توسط دستگاه دریافت کارت و پوز های بانکی انجام می شود . بدین معنی که خودرویی حق خروج از پارکینگ را خواهد داشت که تسویه حساب مالی هم انجام داده  باشد .

البته در برخی از پارکینگ ها به جهت کاهش ترافیک در خروجی علاوه بر استفاده از دستگاه دریافت خودکار کارت و پوز بانکی در خروجی ، از دستگاه های پرداخت هوشمند در سطح مجتمع تجاری و یا پارکینگ هم استفاده می شود .

 

سناریون عملکرد سامانه در این مذل به شرح زیر است :

 

ورودی :

 1. ورود خودرو به گیت ورودی پارکینگ
 2. فشار دادن شضتی دستگاه خودکار صدور کارت و دریافت کارت پارکینگ
 3. ثبت پلاک و تصویر خودرو و کارت در بانک اطلاعاتی سامانه
 4. ثبت ورود خودرو به پارکینگ
 5. بازگشایی راهبند

خروجی :

 1. ورود خودرو به گیت خروجی پارکینگ
 2. وارد کردن کارت در قسمت مشخص شده در دستگاه دریافت خودکار کارت
 3. نمایش مبلغ مانده حساب پارکینگ روی LCD دستگاه
 4. پرداخت مبلغ توسط پوز بانکی که روی بدنه دستگاه تعبیه شده است
 5. ثبت خروجی پارکینگ در صورت تسویه حساب
 6. ثبت پلاک و اطلاعات خودرو در زمان خروج
 7. بازگشایی راهبند و خروج خودرو

 

مدیریت هوشمند پارکینگ به صورت تمام خودکار