کنترل تردد خودرو بر اساس سامانه پلاک خوان

در این سامانه کنترل تردد خودروها از طریق سیستم تشخیص پلاک و دوربین های پلاک خوان انجام می شود .

در هر مسیر از تردد خودرو ها ، شامل تمامی ورودی ها و خروجی های مورد حفاظت یک دوربین پلاک خوان نصب شده و پس از پلاک خوانی توسط نرم افزار پلاک خوان و بررسی مجوز های لازم از طریق نرم افزار کنترل تردد خودرو در صورت تایید از طریق برد کنترل راهبند و یا انواع تجهیزات کنترلی دیگر ، مسیر بازگشایی شده و خودرو می تواند وارد و یا خارج شود.

راه حل پلاک خوان

کنترل تردد خودرو بر مبنای کارت/تگ برد بلند

این نوع از کنترل تردد خودروها از طریق تجهیزات RFID انجام می شود . منظور از تجهیزات RFID کارت های مایفر ، RO ،  کارت و یا تگ های برد بلند در فرکانس UHF و یا سایر انواع شناساگر های RFID می باشد .

برای کنترل تردد ، خودرویی که می خواهد به مجموعه ای وارد شود و یا از آن خارج شود بایستی به همراه خود کارت مورد تایید سامانه کنترل تردد رهپاد را داشته باشد و یا پشت شیشه خودرو تگ برد بلند UHF را چسبانده باشد.

سامانه پس از بررسی مجوز های لازم مسیر را برای ورود و خروجی خودرو بازگشایی می نماید.

کنترل تردد بر مبنای کارت خوان برد بلند

کنترل تردد خودرو ترکیبی ( بر مبنای کارت یا تگ RFID و پلاک خوان )

این نوع سیستم کنترل تردد خودرو در واقع ترکیبی از دو مورد فوق است ، بدین ترتیب که می توانیم برای تایید ورود و یا خروج خودرو از هر دو عامل یعنی هم از دوربین های پلاک خوان و هم از تجهیزات RFID استفاده نماییم .

در برخی موارد به اقتضای شرایط می توانیم از هر دو عامل و به صورت AND استفاده کنیم یعنی تایید ورود و خروج برای خودرویی باشد که هم دارای کارت یا تگ تایید شده باشد و هم پلاک آن در سامانه مجاز باشد .

کنترل تردد خودرو ترکیبی