مزایای خودکار سازی پارکینگ

مزایای خودکار سازی پارکینگ

مزایای خودکار سازی پارکینگ

مزایای خودکار سازی پارکینگ چیست؟ پارکینگ هوشمند یکی از پذیرفته‌شده‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل‌های شهر هوشمند در سراسر جهان است.

فرودگاه ها، دانشگاه ها، مراکز خرید و گاراژهای شهری تنها چند نهادی هستند که به مزایای قابل توجه فناوری پارکینگ خودکار پی برده اند.

توانایی اتصال، تجزیه و تحلیل و خودکارسازی داده‌های جمع‌آوری‌شده از دستگاه‌ها، که توسط اینترنت اشیا ارائه می‌شود

و توصیف می‌شود، چیزی است که پارکینگ هوشمند را ممکن می‌کند. مطالعه بیشتر