همه چیز درمورد سیستم های هوشمند هدایت پارکینگ (PGS)

همه چیز درمورد سیستم های هوشمند هدایت پارکینگ (PGS)

همه چیز درمورد سیستم های هوشمند هدایت پارکینگ (PGS)

همه چیز درمورد سیستم های هوشمند هدایت پارکینگ (PGS) ، در این سیستم در هر فضای پارک

روی سقف یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطلاعات سنسورها در تجهیزی به نام Node Controller ذخیره می شود

و این کنترلر ها اطلاعات ورودی را با توجه به قوانین خاصی تغییر داده و اطلاعات جدید را به کنترلر مرکزی ارسال می کند. مطالعه بیشتر

سیستم راهنمایی پارک هوشمند PGS

سیستم راهنمایی پارکینگ هوشمند PGS

سیستم راهنمایی پارکینگ هوشمند PGS

در سیستم هدایتگر پارکینگ PGS شامل چراغ سبز و قرمز و سنسور التراسونیک و رابط های محلی

در هر فضای پارک روی سقف یک سنسور التراسونیک و یک نمایشگر ال ای دی سبز و قرمز نصب می شود مطالعه بیشتر